گفتگو با پرفسور گارنیگ آساطوریان- امیر ضیغمی

The interview below in Persian has been provided by Professor Garnik S. Asatrian (پروفسور گارنیک آساطوریان) (Chair, Iranian Studies Dept., Yerevan State University; Editor, “Iran and the Caucasus”, BRILL, Leiden-Boston) regarding Language and Ethnicity in Iran. Kaveh Farrokh has contributed to the 2015 special edition of the Iran and Caucasus journal honouring Professor Garnik S. Asatrian: Farrokh, K. (2015). The Military Campaigns of Shah Abbas I in Azerbaijan and the Caucasus (1603-1618). Studies on Iran and The Caucasus (Studies in […]

Read more

کُردها

کُردها……ایرانیانی خالص و برای او…. همه جای ایران سرای منست. «کوروش کلهر»   زبان کردی ریشه ای از زبان پهلوی ایست.   سه گره شال مردان كٌرد به نشانه سه پند زردشت است.   زبان اوستا  با زبان كٌردی هم ریشه …و   خدا در تورات، در اشعيا  13 كٌردها را ارتش خود خطاب ميكند.   شهر سقز،  بکٌردی ساكِز نام داشت و پايتخت سكاها بود.   ساسانيان از ریشه ٌ های کرد و زمانی پايتختشان در كرمانشاه قرار داشت…و   هلاكو […]

Read more