آموزش شاهنامه در هفت خان

کورش در شاهنامه

آموزش شاهنامه در هفت خان

چرا میگوییم شاهنامه ؟