دین شناسی (علوم دینی)

جنبش خرد گرایی در اروپا کاخ سد ستون خرافه باوری را در هم کوبید و نشان داد که آیین نامه ی سپهر را با زبان گیتی نوشته اند نه با آیه های آسمانی!.. دانش و ایمان دو مینُوی نا سازگارند، کسی که زبان دانش را می آموزد نمی تواند دل به گفته های شبانان بیابانگرد بسپارد!..

دینهای هندی

دینهای ایرانی

دینهای ابراهیمی

شناسه استاد فاضل غیبی

استاد فاضل غیبی

شناسه استاد مردو آناهید

استاد مردو آناهید

شناسه میرزا آقا عسگری (مانی)

استاد میرزا آقا عسگری (مانی)

شناسه استاد هوشنگ معین زاده

استاد هوشنگ معین زاده

شناسه دکتر لطف الله روزبهانی

دکتر روزبه آذربرزین

شناسه هومر آبرامیان

هومر آبرامیان

دکتر جلال ایجادی

دکتر جلال ایجادی