گواه مند(مستند)

قنات قصبه گناباد

شکوه تخت جمشید

تاریخ فراموش

آیا چیزی به نام هنر اسلامی وجود دارد؟

لئونارد لوئیسون پژوهشگر

کوروش بزرگ

بازسازی گرافیکی آرامگاه کوروش بزرگ