قانون اشا – دکتر هوشنگ حق بین (ساسانیفر)

آيا هستى قانونمند است يا هدفمند؟

آيا هوشمندى خاص جانداران است يا جزء جوهر هستى؟

دکتر هوشنگ حق بین(ساسانیفر )

C:\Users\Al\Desktop\فرتورها\هوشنگ حق بین.jpg

در اين نوشته کوشش ميشود به پرسشهاى بالا پاسخ داده شود.

تعاريف:

قانون (اشا) = ((LAW(TRUTH

ماده(واقعيت)= MATTERREALITY ) )

محيط= ENVIRONMENT

هوشمندى = CONSCIOUSNESS

يك ذره ساده (ماده) را در يك مكعب با بعد L(محيط) به حال خود رها ميكنيم. آيا اين ذره از محيطى كه در ان زندگى ميكند آگاه است؟ قانون حاكم بر زندگى اين ذره چيست؟ آيا اين ذره يك زندگى هدفمند را دنبال ميكند؟

قانون حاكم بر زندگى اين ذره يك معادله ديفرانسيلى است كه ذره تا ابد از ان پيروى ميكند. چگونگى زندگى اين ذره نيز به پارامتر محيط زندگى(L) بستگى دارد. اگر شما پارامتر ، L، را تغيير دهيد ذره چگونگى زندگى خود را با پارامتر محيط جديد وفق ميدهد. اگر شما شكل محيط را تغيير دهيد(مثلا ذره را در يك جعبه استوانه اى قرار دهيد)، باز هم ذره چگونگى زندگى اش را با محيط جديد وفق ميدهد.

به نظر ميرسد اين ذره از يك هوشمندى بر خوردار است كه بدون انكه از وجودقانون حاكم اطلاعى داشته باشد از ان پيروى ميكند. اگر اين نظريه درست باشد نتيجه ميگيريم كه:

چگونگى زندگى ماده در يك محيط از يك قانون و پارامتر محيط پيروى ميكند و هوشمندى خاص جانداران نيست بلكه خاصيت جوهرى هستى است و هدفى را دنبال نميكند.

هوشمندى از پايين محدود(غير صفر) و از بالا بيكران است. ساده ترين ذره كه در ساده ترين محيط زندگى ميكنداز ابتدايى ترين هوشمندى برخوردار است. ساده ترين ذره انست كه هيچ خاصيت فيزيكى مانند جرم نداشته باشد. ساده ترين محيط، فضا-زمان مسطح است. هر چه ماده پيچيده تر شود و محيط منحنى تر باشد انتظار ميرود هوشمندى نيز بيشتر شود.

از جمادى مردم ونامى شدم …در وهم نگنجد آن شوم(هوشمندى مينيمُم غير صفرتا بينهايت)و عدم وجود داراى هوشمندى صفر است. هوشمندى بينهايت؟؟؟!!

براى اطلاع از محاسبات رياضى مباحث فوق لطفاً به فيزيك كوانتمى ذره در جعبه مراجعه فرماييد.

آيا هستى قانونمند است يا هدفمند؟

آيا هوشمندى خاص جانداران است يا جزء جوهر هستى؟

دکتر هوشنگ حق بین(ساسانیفر )

پاسخی بگذارید