زيبايی شادی بخش و حجاب ننگين است

 

 

مردو آناهید

 

حجاب نشانی از ايمان ِ پسمانده و پليدی است که، در احکام ِ آن، سرشت ِ انسان لگد مال می شود. زيرا حجاب انگيزه ی خودآرايی را در زنان سرکوب می کند و درنده خويی را در مردان برمی انگيزد. حجاب، يا پوشاک ِ اسلامی، ستمی نيست که تنها زنان را می فرسايد وآنکه پندار ِ شومی است که زنان را به پستی و خواری به مردان ِ کورانديش واگذار می کند.

پوشاک ِ اسلامی ننگ ِ جامعه و سياهی ی ديدگاه ِ فرومايگانی است بيمار. اين فرومايگان از آزردن و رنجاندن ِ زنان سرمست می شوند. مردان ِ مسلمان به بيماری یِ دزدمنشی هم آلوده هستند. آنها هر گوهری را که در ديگران ببينند برای دزديدن يا شکستن ِ آن گوهر بر انگيخته می شوند.

از اين بيماری است که، جهادگران دارايی ی ديگران را، به همراه ِ زيبارويان، می دزدند و نشانه  های هنری و فرهنگی ی مردمان را ويران می سازند. زيرا آنها زنان را هم گوهری از دارايی ی مردان می پندارند و در زيبايی ها زشتی های خود را می بينند.

در لجنزار ِ اين دزدان، ديدن ِ زنان تنها برای تن خران (خريداران) و برای تن فروشان ( فروشندگان) آزاد است. خريدار مردی است که برای همخوابگی مزد (مَهريه) می پردازد و فروشنده پدر يا ارباب ِ زنی است که او را برای نکاح واگذار می کند. (فروشندگان بيشتر محرم و خريداران تا پيش از عقد ِ همخوابگی نامحرم هستند)

در شريعت اسلام، حجاب زشت ترين و ننگين ترين نشانه ای است که، در پيوند با زن و مرد، گذارده شده است. گرچه هيچکدام از احکام شريعت با سرشت انسان سازگار نيستند، ولی پوشاک ِ اسلامی به کردار زهری است، از ژرفای نابخردی، که مسلمانان ِ با ايمان را با سرشت ِ انسان بيگانه می سازد.

پذيرفتن ِ حجاب، با هر نام و با هر شيوه ای، چه آن را “اختياری” و چه آن را ” اجباری” بپوشند، پذيرفتن ِ حاکميت ِ بندگان ِ نرينه بر زنان است.

در جامعه ی زورمندان، که نيروی زبردستان از نادانی ی زيردستان کارآيی می يابد، “حجاب ِ اختياری” هم سخنی است فريبنده که، با رنگ ِ آزادی، نيروی خوشباوران و سُست پنداران را در سوی سرکوب کردن ِ سرشت ِ زنانگی می گرداند.  در کاربرد ِ پسوند ِ “اختياری”، نه بر آزادی ی زنان افزوده و نه از زشتی ی حجاب کاسته می شود.

در اين جا نياز است اندکی به ماهيت آزادی های دروغين، که همسان با “حجاب ِ اختياری” هستند، اشاره کنم:

جانوران از سرشت ِ خود، در روند ِ هستی، نه در سامان ِ جهانداری، آزاد زاييده شده اند. انسان، هم مانند ِ جانوران ِ ديگر، در چرخه ی آفرينش، از پيوند ِ پديده های هستی، آزاد زاييده شده است.

آزادی ی انسان پديده ای نيست که پيشتازانی، دلاورانی يا انساندوستانی، در منشوری مرزبندی و به بشر پيش کش کنند.

انسان زمانی به آزادی نياز پيدا می کند که آزادی را از او گرفته باشند. از اين روی خردمندان و انديشمندان بيشتر از ديگران برای آزادی تلاش می کنند تا بتواند انديشه ی خود را بازگو کنند.

انبوه ِ مردمان تنها به اندکی آزادی نياز دارند. از آنجا که، کم و بيش، خرد و وجدان در سرشت ِ هر کس آميخته شده است، اين است که انديشمندان ِ خردمند آزادی ی انسان را، در گزندناپذير بودن ِ جان و ارجمند داشتن ِ خرد ِ انسان، مرزبندی می کنند.

جهانداران از آزمندی، دگرسو با انديشه ی خردمندان، نياز به آزردن ِ جان و سرکوب کردن ِ خرد ِ انسان دارند تا بتوانند بر انبوه ِ مردمان سروری کنند.

زيردستان، در تاريکخانه ی ايمان، به زنجير ِ نادانی بند هستند، آزادی ی آنها به نام ِ تاريکخانه و به درازای زنجير بستگی ندارد.

به نمونه هايی می پردازم:

زورمندانی، بی مهر و جان ستيز، از آزمندی و خودکامگی يا گاهی هم از نياز، آزادی ی خود را، در تنگ ساختن يا گرفتن ِ آزادی ی ديگران، گسترش داده اند. از اين شمار می توان به سروری ی انسان بر جانوران ِ ديگر اشاره کرد.

در سامان ِ دينداری: بخشی از جانوران، که رام شده اند، آنها را نجيب ناميده  و برای بهره برداری به آدم سپرده اند. بخش ديگری از جانوران، که از آزادگی ی دست بردار نبوده اند، آنها را وحشی شمرده  و برای کشتار به همگان واگذار کرده اند.

انسان آزاد است بر جانوران، که دين پذير نيستند، حکم براند و نيز آزاد است که جانوران ِ آزاد را، که رام نشده اند، عاقل نشده اند کشتار کند. افزون بر اين، انسان آزاد است گوسپند، گاو، اسب، شتر و خر بپرورد و او آزاد است جانورانی را، که می پرورد، بکشد، بفروشد، بخورد و به کارهای سخت ببندد.

از اين روی پوست فروشان، در کشورهای جانوردوست، روباه و سمور را هم پرورش می دهند تا، از کشتار ِ آنها، وجدان جانوردوستان آزرده نشود.

دوستداران جانوران با کشتار و پوست کندن ِ ” نخجيری” پيکار می کنند. آنها خواهان کشتار و پوست کندن ِ “پرورشی” از جانوران هستند.

چون جانوران سخنان هيچ  فقيه ی را باور نمی کنند، از اين روی رسول الله هم، برای آنها، آيه ی جفت گيری و حجاب نفرستاده است.

زورمندان ِ زبردست، از آزمندی، آزادی را از انبوه مردمان هم گرفته يا ميدان ِ آزادی را برای بيشترين مردم تنگ کرده اند. آنها آزادی و توان ِ زيردستان را به اربابان ِ برده دار واگذار کرده و گرفتاران را دارايی و نيروی اربابان شمرده اند. در اين احکام فرزندان ِ بردگان، پيوسته برده و فرزندان اربابان، پيوسته  سرور زاده می شوند.

با اين وجود، در روند ِزمان، که، شمار بردگان، بر گنجايش زمينه های کار، فزونی می يابد، سامان ِ برده داری در هم در کاستی های خودش فرو می پاشد. شمار ِ بردگان از اندازه ای که بگذرد؛ هزينه ی برده داری افزون بر بهره گيری از بردگان می شود. از اين روی برده دارن هم، در ويژگی هايی، خواهان ِ بردگی ی”اختياری” می شوند.

آنجا که آزادی به ميزان ِ دارايی ی انسان بخش بشود، توانمندان آزادند که تهی دستان را سروری کنند. زيردستان، که دارايی ندارند، آنها در زمين و در خانه ی زبردستان زاييده می شوند. از اين روی زيردستان هسته ی آزادی را نمی شناسند.

اين بود  که، در جنبش ِ سپارتاکوس، بردگان به پيکار با ” برده بودن ِ اجباری” برخاستند و خواهان ِ “برده شدن ِ اختياری” شدند.

شايد فرياد ِ بردگان ِ هزار و چهارسد سال گرفتار، چنين بوده است: “برده شدن ِ اختياری حق مسلم ماست”

برآيند ِ پيکار ِ بردگان، در جنبش های هزاره ها، ” برده شدن ِ اختياری” برای همگان است: که بيشترين کسان تا به امروز، آزادانه در پيمان هايی عمرانه، سالانه، ماهانه، روزانه و ساعتی به کار گرفته می شوند.

روشن است که، در دوران ِ بردگی ی “اختياری”، زبردستان آزادی داشته اند که خرد و وجدان انبوه ِ مردمان را، مهار شده، در دست داشته باشند. اين بود که آنها دين هايی بسان ِ دين های ابراهيمی خلق کرده اند تا خرد و وجدان همگان را در تنگنای “بردگی ی اختياری” ميخکوب کنند و بتوانند مردمان را، در هر زمانی، به هر سويی که خواسته باشند برانند.

به شيوه ای که آزادی ی جانوران به پروردگان ِ گوسپند، گاو، اسب، شتر و خر سپرده شده است تا، جانوران ِ عاقل شده، سرکش و گمراه نشوند، حکمرانان هم آزادی ی مردمان را، از هنگام ِ زادن، به واليان فقيه واگذار کرده اند که مردمان هم “اختياری” يهودی، مسيحی، هندو، بودايی و مسلمان پرورده بشوند.

در جهان امروز اين گونه نادان پروری ها را، که انسان ستيزی در آنها نمايان است، بخشی از حقوق ِ بشر ناميده اند و حقوقدانانی، که آزادی ی انديشه را از بشر گرفته اند، آن را، به نام دين، در منشور جهانی حقوق بشر، به واليان ِ برده ساز بخشيده اند.

بدين روش حقوقدانان، انسان ستيزی را، با منشور ِ حقوق بشر، پنهان کرده و خواهان مغزشويی و نادان پروری ی “اختياری” شده اند. تا هر کس به “اختيار”، يعنی آزادانه، خرد و وجدان ِ خودش را، پيش از زاده شدن، به واليانی بسپارد که خرد و وجدان ِ پدران و مادران او را به گروگان گرفته اند.

به کوشش ِ اين انساندوستان : نادان پروده شدن ِ “اختياری” حق مسلم ِ بشر، پيش از زاده شدن است.

شيره ی سخن از “حجاب ِ اختياری” يا آزادنه پستی و خواری را پذيرفتن است. آزادانه ننگ را پذيرفتن، آزادانه برده بودن، آزادانه نادان پرورده شدن، آزادانه نديدن و آزادانه نشنيدن هم همان نوشيدن ِ زهر ِ بردگی است که در جامی به نام آزادی ريخته می شود.

اين آزادی ی دروغين يا “اختيار” از زشتی و انسان ستيزی ی “حجاب” نمی کاهد.

زنان از سرشت خود، از کودکی تا پيری، آفريننده ی شادمانی در خانه و در شهر هستند. در شهری که زنان زيبايی ی هستی خود را در آن نيافشانند، در و ديوارهای شهر، سايه های بيزای و اندوه را بر مردم می افکنند. در جشنی که تنها مردان به آن وارد بشوند بوی پُرسه و سوگواری از آن برمی خيزد. زيرا زنان با نيروی شکوفايی و زايندگی، که در سرشت خود دارند، آفريننده ی خدايان يسن (جشن) هستند.

شادمانی از نگاه کردن، از خراميدن، از خنديدن، از سخن گفتن، از چشم، از پيکر، از مو، از لب، از دندان و از پوست ِ زنان می بارد. اين زيبايی ها در سرشت زنان و ستودن و سرشار شدن از اين زيبايی ها در سرشت مردان است.

سرتاسر نگاشته های جهان لبريز از ستايش ِ زيبايی های شکوهمند ِ زنان هستند:

زين قصّه، هفت گُنبد ِ افلاک، پُر صدا ست

کوته نظر ببين که سخن مختصر گرفت ( آفرين بر حافظ)

تا چه اندازه بايد شريعتمداران انسان ستيز و نادان باشند که خواهان پوشاندن شادمانی بر انسان شده اند.

زن گوهری برای کامجويی يا برای خريد و فروش يا برای دستدرازی نيست وآنکه زن و مرد جفت ِ گوناگون ِ يکديگرند. (در نوشتاری با فرنام ِ >> زن و مرد جفت گوناگون يکديگرند<< بيشتر اشاره شده است)

اگر مسلمانان، از نادانی، زن را مخلوقی برای تصرف و بردگی می پندارند، اين کاستی در عقيده ی آنها نه در خرد ِ زنان است. اگر زنان پيش از خلقت ِ الله به زيبايی آراسته و مردان هم شيفته و دلباخته ی آنان بوده اند، پس کاستی در توانايی ی الله بوده که نتوانسته است آنها را به زشتی و ناسپاسی برگرداند.

کسانی که زنان را به تصرف در آورده اند آنها زنان را می فروشند، می خرند، می دزدند، سرکوب و سنگسار می کنند. چنين فرومايگانی زنان را، در حجاب، به زشتی می پوشانند تا چشم فرومايگانی ديگر، که تنها زن را برای کامجويی می شناسند، بر دارايی آنها نيفتد.

پوشيدن زنان در حجاب، انسان ستيزی ی آشگار و پذيرفتن ِ سروری ی مردان بر زنان است. هيچ زنی، هر چند هم که مسلمانان او را “ناقص العقل” می دانند، هر چند هم که کژچهره يا پيکری ناساز داشته باشد، او آزادانه خود را در کفن های زشت و سياه پنهان نمی کند. زيرا زن با سرشت خودآرايی و هموندپروری، از پديده های هستی، آفريده شده است.

هر زنی، دستکم به يک زيبايی آراسته است که او در آزادگی به هنری آميخته می شود و در انجمن آزادگان گرمی و مهربانی می آفريند. پس از هزار و چهار سد سال زن ستيزی، هنوز، نشانه هايی از سرشت ِ زنانگی در پوشاک ِ زنان ِ کوهستانی، دهستانی يا زنان کشاورز و کوچ کننده برجای مانده اند.

آدمها به ويژه زنان در برهنگی هم بسيار زيبا هستند و با برهنگی سرکشی و گستاخی ی خود را در برابر واليان انسان ستيز نشان می هند. آنها با نمايش ِ پيکر ِ خود، دانسته يا ندانسته، اندکی بر آزادی ی زنان ِ پسمانده می افزايند و اندکی هم از خودکامگی ی مردان کوتاه خرد می کاهند.

در کشور آريايی، که در آن جهادگران ِ بيابانگرد حکومت می کنند، دختر بچه ها را هم ساعتی به اجاره می دهند، زنان را هم با مبلغی معلوم به مردی واگذار می کنند. در آنجا زنانی را، که آزادانه با مردی آميزش داشته باشند، دستکم می کشند، در آنجا، که روی پرچمِ آنها نعره ی دشمنان ِ آنها نوشته شده است، مردان ِ آنجا هم سرور ِ زنان و ارباب ِ دختران خود هستند( به جز دخترانی که به صيغه شدن بپردازند).

در اين حکومت ” تنفروشی هم اختياری” است.

در کشوری که، زنان مسلمان و دختران ِ خُردسال، می توانند روزانه خود را به چندين مرد واگذار کنند و از آنها مزد و از الله هم پس از مرگ پاداش بگيرند؛ “حجاب اختياری” هم، از ننگ ِ جامعه ی اسلامزدگان نمی کاهد.

اسلامزدگانی، که تنها از پوشيدن ِ حجاب آزرده هستند، آنها از زشتی و ستمی که حجاب بر مردمان می افکند، ننگ ندارند. پذيرفتن ِ حجاب ننگين است چه آنرا بپوشند و چه آن را پنهان کنند.

مردان هم که خود را در کيسه های سياه نمی پيچند ولی برخی از آنها برای پوشاندن ِ زنان، در پوشاک ِ اسلامی، پافشاری دارند. حجاب ننگی است که پسماندگی و سياهی  ی عقيده ی انبوه مردمان را آشگار می کند. آزادگان نمی توانند بپذيرند که کسانی، از فرومايگی، برای سرکوب کردن ِ سرشت ِ زنانگی، پوشش بانوان را پيش نويس کنند.

در “حجاب اختياری” زنان ِ پسمانده بر زنان ِ بی حجاب رشک خواهند بُرد و با آنها دشمنی می ورزند. چون پسماندگان نمی توانند همدوش ِ پيشگامان گام بردارند. اين است که مومنين و مومنات، از نادانی و با کينه توزی، خواهان ِ پسماندگی برای همگان هستند.

مردان ِ خردسوخته هم، در “حجاب” ِ اختياری، با گسترش ِ ترس، با آزار دادن ِ زنان ِ بی حجاب، زشتی  ی عقيده ی خود را به کردار آشگار می کنند تا ننگ ِ فرومايگی ی خود را بپوشانند.

زنان: دزدان ِ شبرو نيستند، خودآرايی و زيبايی ی زنانگی هم ننگين نيست که زنان بخواهند، گوهر ِ سرشت ِ خود را،”به اختيار” پنهان کنند.

حجاب ننگی است که از بينش ِ مردان ِ خردسوخته و بيماران ِ دزدمنش برآمده و بينش مسلمانان را به زهرآب ِ فرومايگی و انسان ستيزی آلوده کرده است.

 

 

پاسخی بگذارید