کاروان نوروزی نیویورک سال2016

رژه ایرانیان نیویورک در سال 2016 زایشی ، 95 خورشیدی