دانشکده ایران شناسی

سرپرست و همکاران دانشکده ایران شناسی

سرپرست ( مهندس شاهین نژاد) و همکاران : استاد مردو آناهید- دکتر جلال ایجادی – استاد میرزا آقا عسگری مانی- دکتر بهروز تابش – استاد هلمند اربابی – استاد اسماعیل وفا یغمایی – دکتر ناصر انقطاع- دکتر کاوه فرخ- پرفسور مسعود میر شاهی – پروفسور گارنیک آساطوریان- دکتر عبدالحمید شیبانی – مهندس فیروز فیروز نیا

استاد هلمند اربابی

دکتر بهروز تابش

پروفسور گارنیک آساطوریان

دکتر ناصر انقطاع

دکتر کاوه فرخ

استاد مردو آناهید

دکتر جلال ایجادی

هومر آبرامیان

استاد اسماعیل وفا یغمایی

استاد میرزا عسگری مانی

مهندس فیروز فیروز نیا

پرفسور جیسون رضاجرجانی

پرفسور مسعود میر شاهی

مهندس شاهین نژاد

دکتر عبدالحمید شیبانی

گیتا شناسی

گاهشمار ایرانی

نمادهای ایرانی

جشنها و شادروزهای ایرانی

زبانهای ایرانی

مردم شناسی

هنر ایران

کارنامک(تاریخ)

ادبسار

اساتیر ایران

شاهنامه شناسی

اوستا شناسی

بزرگان ایران

زیست بوم