ايران ستيزی  در پوشش جهان وطنی

مردو آناهید 

شگفتی نيست که انبوهی از مردمان ديدگاهی بسيار تنگ دارند و گمان می برند که جهان ِ هستی، به راستی و درستی، در تنگنای ديدگاه آنها نگاشته شده است. شگفتی هم نيست که دينمداران از کوتاهنگری ی مردم به سود ِ خود بهره برداری می کنند. يعنی جای شگفتی نيست که اندک شماری دروغوند، بر انبوهی فريبخورده، حکم می رانند.

شگفتی در اين است که برخی، با داشتن ِ ديدگاهی بس تاريک و تنگ، خود را روشنفکر می پندارند. افزون بر اين آنها نابخردی و نادانی ی خود را می فروشند. يعنی جای شگفتی است، که نادان بودن ِ اين کسان ابزار ِ مزدوری ی آنها شده است، آنها برای کورانديشی ی خود، از نادان پروران ِ جهانی، مزد می گيرند.

همه ی اين کورانديشان از گذاری سنگبرداری می کنند که دشمنان ِ ايران، از اين راه، آسانتر می توانند ايرانيان را از ميهن و فرهنگ ِ ايرانی جدا سازند و آنها را به ارابه ی آرمان ِ خود ببندند. زيرا دشمنان ِ بيگانه نمی توانند، از راه رسانه هايی بسان ِ بی بی سی، آشگارا از ايرانيان، هر چند هم که مسلمان باشند، بخواهند که با سرزمين خودشان دشمنی بورزند.

بيهوده نيست که ناسيوناليست های انگل ليس، آنان که برای ميهن ِ خودشان جانفشانی می کنند، پرورندگان و پشتيبانان ِ ميهن ستيزان، با روبند ِ جهان وطنی، شده اند.

ناسيوناليست های جهانی، بخشی از رسانه های فريبنده ی خود را به خودفروختگانی می سپارند که آنها به ايدئولوژی ی ايران ستيزی، در پوشش ِ “جهان وطنی”، آلوده باشند. زيرا اين کسان، از نادانی، به ميهن ستيزی ايمان آورده اند. آنها بر اين باورند، که با کينه توزی به ميهن و با پشتيبانی از دشمنان ِ ايران، پيوند ِ ايرانيان با زادگاهشان سُست و آنگاه ايران به جهانداران واگذار خواهند شد.

آرمان اين کسان همبستگی ی جهانيان در بی وطنی است. سرانجام ِ اين آرمان زمانی است که همگان بی چيز و تهیدست بشوند، هيچ کس سرمايه ای نداشته باشد که به سازندگی بپردازد، هيچ کس هم کاری انجام ندهد که سرمايداران از او بهره کشی کنند.

اين کسان که بی بوته، بی ريشه و بی وطن هستند، يعنی آنها که با هيچ سرزمينی پيوندی ندارند، خود را “جهان وطنی” می نامند تا زشتی ی ديدگاه ِ خود را، در نگرش ِ مردمان، واژگون نشان بدهند.

برای آسان شدن ِ اين جستار، بهتر است که اندکی روند و برآيند ِ کردار ِ اين خود ستيزان را مرور کنيم تا شايد به تاريک انديشی ی هر نمونه از اين کسان پی ببريم.

سخن از کردار ِ کسانی است که به ايدئولوژی ی سوسياليسم ايمان دارند. بسان ِ توده ای، فدايی، توفانی و از اين نمونه  پيروان که بيشتر ِ آنها با درون مايه ی سوسياليسم بيگانه اند ولی بنده وار نمازگذار ِ پيامبران سوسياليسم هستند. آنها، بدون ريسمان و بدونِ چوب ِ ساربانی هم، دانسته در سوی مردابی گام می گذارند که هنوز هم آن را نمی شناسند و ندانسته آن زهر را آب ِ زندگانی می پندارند.

در گذشته ی نزديک ديده ايم که اينگونه پيروان در پندار و تنها به گفتار، برای رسيدن به آزادی، پيکار کرده و برخی هم ناخواسته و ندانسته در اين راه جان باخته اند. از آنجا که اين روشنفکران، با درون مايه ی آزادی بيگانه بوده اند، آنها دشمنان ِ آزادی را هم نمی شناخته اند.

از اين روی آنها به گمان ِ آزاديخواهی از راه بُرد ِ کشورهای سوسياليست پيروی می کرده اند، از کشورهايی مانند ِ شوروی و چين که آشگارا دشمنان ِ آزادی بوده اند.

در اين جا بيشتر سخن از کردار ِ کسانی است که به يک ايدئولوژی آلوده و در بندهای آن گرفتار شده اند. اين ايدئولوژی است که بر خرد و بينش ِ اين کسان فرمانروايی می کند.

کردار اين سوسياليست ها به دوران ِ سوسياليستی ی شوروی يا چين بستگی ندارد. اين کسان اکنون هم با روپوش ِ ديگری، اين ايدئولوژی را، دنبال می کنند. در اين جستار اندکی به بازده ی کردار ِ گذشته و کنونی ی اين سوسياليست ها برخورد می کنم.

کرداری که در گماشتگی ی بيگانگان، در زير پوشش ِ جهان وطنی، يا به نام ِ مبارزه با آمپرياليسم ِ آمريکا، سازمان می يابد و به دشمنی با ايران و فرهنگ ايرانی می انجامد.

شايد اين روشنفکران ِ سوسياليست، در زمانی، از کمبود آزادی رنج می برده اند، از اين کمبود، آنها خواهان حکومتی بر پايه ی ديکتاتوری به نام ديکتاتوری ی کارگری شده اند.

پرسش اين است: آيا اين روشنفکران آزاديخواه بوده اند يا آزادی ستيز؟

اين روشنفکران خواهان آن بوده اند که کشور ايران، در زير احکام ديکتاتوری ی کارگری، بشکند و در سرزمين های سوسياليستی آميخته بشود.

پرسش اين است: آيا آنها ميهن پرور بوده اند يا ايران ستيز؟

اين روشنفکران ِ سوسياليست خواهان آن بوده اند که دارايی، سرمايه و سرمايداری را براندازند و همه ی مردمان با کارگران، برده وار، يکسان بشوند.

پرسش اين است: آيا آنها دوستدار ِ بيچارگان و درماندگان بوده اند يا دوستدار ِ بيچارگی و درماندگی؟

برای نمونه:

بالاترين آرمان حزب توده اين بوده است که کشور ايران به سرزمين ِ شوروی بپيوندد تا، در پناه آدمکشان ِ استالين، هيچ کارفرمايی، به جز اربابان ِ کارگری، نتواند از بازده ی کار ِ ايرانيان بهره مند شود و هيچ سرمايداری، به جز حزب کومونيست، نتواند به گنج خانه های ايران دستدرازی کند.

توده ای های توده ستيز، تاريک انديش، کوتاهنگر و بی دانش، از همه بدتر، آنها از خود و با خرد ِ انسان بيگانه بوده اند. از اين روی آنها، نمی توانسته اند به روشنی بينديشند، تنها خواهان آن بوده اند که روشنفکر جلوه کنند. (آنها هنوز هم دارای همان ويژگی های نامبرده هستند با اين تفاوت که به زيارت و دستبوس ِ آخوندها هم می روند.)

اربابان ِ سوسياليسم هم نشانه های روشنفکری را، با درونمايه ی کورانديشی، برای ساده پنداران بدين گونه نوشته اند: روشنفکر تنها به کارگران و بيچارگان مهر می ورزد، روشنفکر با سرمايداران و کارفرمايان دشمنی می ورزد، روشنفکر به سخنان ِ پيشوايان ِ سوسياليسم ايمان می آورد، روشنفکر با هر سامانی به جز سوسياليسم پيکار می کند، روشنفکر همه ی جهان را برای سوسياليسم می خواهد.

روشن است که سوسياليسم تنها و تنها در زير پرچم ديکتاتوری ی کارگری سامان پذير خواهد بود و تنها راه ِ آزادی ی جهانيان اين است که همه به زنجيرهایِ سوسياليسم بند بشوند.

در نگرش اين سوسياليست ها: ميهن پروری نشان ِ گمراهی از راه سوسياليسم است. کارگران ِ همه ی جهان با يکديگر برابرند و برزگران هم، در سامان ِ سوسياليسم، سودآور هستند. ديگر کسان که به خوش زيستن دلبستگی دارند، همگی بورژوا (شهروند) و فرمانبر ِ آمپرياليسم، به سرکردگی ی آمريکا، هستند. نابود کردن ِ بورژوازی (سامان ِ شهروندی) نخستين پيروزی است که هر روشنفکر بايد برایِ رسيدن به اين ميعادگاه بکوشد.

به سخنی کوتاه اين ايدئولوژی نمونه ی ديگری از جهادگری و احکام شريعت اسلام است؛ با اين تفاوت که جهادگران، در راه الله می کشند، از ديگران می دزدند و برای خود می اندوزند. ولی اين روشنفکران، در راه سوسياليسم، اندوخته ی خويشان را به دشمنان می بخشند. اين کسان منش ِ ايرانی را از سروری و از سرافرازی جدا و به بردگی و خواری بند می کنند.

در مردم ِ اسلامزده ی ايران، پذيرفتن ِ احکام سوسياليسم، برای روشنفکران ِ توده، بسيار آسان بوده است. زيرا شيوه همان شيوه ای است که آنها در درازای 1400 سال از شريعت ِ اسلام می شناخته اند. از اين روی آنها توانسته اند، به آسانی، پيامبران ِ سوسياليسم و کومونيسم را هم در کنار الله و رسولش جايگزين کنند.

می بينيم که، به همين سادگی، روشنفکرانی با ايمان، جدا از خويشتن و بريده از مهر به ميهن پروری آفريده شده اند.

همانگونه که در اسلام ميهن پروری شرک است؛ در مکتب ِ سوسياليست های ايرانی هم، مهر ورزيدن به خوش زيستن و پرستاری از ميهن، دشمنی با “خلق های” ستمديده ی جهان شمرده می شود. روشن است در هر گروهی، که دو سه تا سوسياليست پديدار بشوند، آن گروه يک خلق به شمار می آيد و همه ی خلق ها، به جز کسانی که برای کومونيست ها جان می سپارند، ستمديده شمرده می شوند.

همانگونه که در اسلام، معيار همبستگی، تنها مسلمان بودن است، نه ارزش های فرهنگی. در اوامر اين روشنفکران هم، معيار ِ همبستگی، پسماندگی و نابخردی است، نه خوش زيستی و سازندگی.

در شريعت ِ اسلام همه ی مردمان در عبد ِ الله بودن و در نادان بودن برابر و يکسان هستند. يعنی مردمان در هيچ بودن برابرند. از اين روی جهادگران در راه الله می کشند تا همه ی آزادگان در پستی و خواری با مسلمانان برابر بشوند.

در پندار ِ سوسياليست ها هم، مردمان همه در بی چيز بودن و در کارکردن برابر و يکسان هستند. يعنی مردمان در نداشتن ِ دارايی و در پذيرفتن ِ ننگ برابرند. از اين روی آنها با سازندگان و ميهن پروران پيکار می کنند که همه ی ايرانيان تهیدست بشوند و برای يک حزب جانفشانی کنند تا چشم ِ آمپرياليسم ِ آمريکا کور بشود.

مسلمانان خود را گوسپندان و فرمانبر ِ خليفه ی الله می دانند. آنها تا آن اندازه خود را پست می شمارند که يک ديوانه ی نادان را علامه می پندارند. آنها کشور و ميهنی که از آن ِ مردم باشد نمی پذيرند. زيرا آنها جهان را تنها و تنها برای بهره برداری به سود اسلام می خواهند.

روشنفکران ِ توده ای هم خود را هموند ِ حزب مقدس ِ کارگری می دانند و کورکورانه از اوامر سرکردگان ِ حزب پيروی می کنند. آنها کشوری را، که مردمش خودآگاه و سرفراز باشند، نمی پذيرند. زيرا آنها جهانيان را تنها و تنها برای کارکردن و بهره گيری در راه سوسياليسم می پندارند.

با اين همه همسويی و همخوانی که اين روشنفکران ِ جهان وطنی با مسلمانان دارند، چگونه می توانند به راستی  اسلامزده نباشند يا به درستی برخوردی با زشتی های احکام اسلام داشته باشند. آنها ديوارهای سوسياليسم را بر ستونهای شريعت اسلام پای نهاده اند.

اين است که انگلستان سوسياليست ها را بيشتر از آخوندها دوست دارد. زيرا آنها هم با ميهن پروری می ستيزند و هم آخوندها را برای جهاد با آمپرياليسم آمريکا برمی انگيزند.

درست است که سوسياليست ها گاهگاهی هم با مسلمانانی درگير شده اند يا درگير می شوند. ولی هميشه مسلمانان هستند که با آنها می جنگند نه سوسياليست ها با مسلمانان. سوسياليست ها بيشتر با مردمی دشمن هستند که آن مردم به زندگی دلبسته باشند و برآيند ِ کار ِ خودشان را در بازار ِ آزاد بفروشند.

اين روشنفکران، با هر نام و هر شيوه ای که تا کنون برخاسته اند، برآيند ِ کردار ِ آنها هميشه دگرسو با ميهن پروری و هميشه دشمنی با کشور ايران بوده است. آنها هيچگاه از سربلندی ی ايران سخنی نگفته اند و برای سرافرازی ايران گامی برنداشته اند. ولی برای سرکوب کردن و خوار شمردن ِ ايران و فرهنگ ايران کتابها نوشته اند.

افزون بر اين کينه  توزی ها، آنها برای زشت ساختن ِ مردمان و فرهنگ ايران، اسلام و يورش جهادگران را به ايران ستايش می کنند. آنها کشتار ايرانيان و ويران ساختن ِ ايران را نياز جامعه، در سوی دگرگونی و بهبود، می نگارند.

با اين وجود اين روشنفکران، در برابر آدمهايی که به زادگاه ِ خود مهر می ورزند، اندکی از فرومايگی ی خود شرمنده می شوند. آنها ميهن ستيزی ی را با سخنانی خردسوز می پوشانند و خود را “جهان وطنی” می خوانند.

هيچ مردمی، در هيچ کجای جهان، اين کسان را به هموندی و به شهروندی نمی پذيرد. افزون براين در کشورهايی، که در گذشته سوسياليست بوده اند يا در آنجا که آنها هم اکنون به مزدوری در کار هستند، اين خودفروختگان را تبهکارانی سودآور می شمارند.

اين روشنفکران، از آن روی، سينه ِ چاک ِ فلسطينی ها شده اند، که نخست شوروی از آنها پشنيبانی کرده است، ديگر اين که فلسطينی ها از ديرباز دشمنان ِ ايرانيان بوده اند. ولی همين فلسطينی ها هم، که مسلمان، يعنی بی وطن، هستند، از اين کسان بهره برداری ولی آنها را نفرين می کنند. زيرا حزب الله و حماس هم بيشتر پذيرای کسانی هستند که برای آنها جهاد کنند نه آنچه را، که آنها از راه جهاد به چنگ آورده اند، به ديگران ببخشند.

اين کسان تا آن اندازه کورانديش هستند، هنگامی که نمی توانند با هيچ سرزمينی پيوندی داشته باشند، گمان می برند که جهان ميهن ِ آنها شده است.

در شورش ِ 57 به روشنی ديده ايم که اين روشنفکران از رسانه های انگليس به ويژه بی بی سی پشنيبانی شده اند. همين روشنفکران ِ توده ستيز، به اميد ِ کاسه ليسی، پسماندگی های شريعت اسلام را پنهان داشته يا آنها را برای مردم واژگون نشان داده اند.

برآيند ِ نادانی، اسلامزدگی و دروغوندی و بيگانه پرستی ی اين روشنفکران اين است که دوباره ايران و ايرانيان در چنگال ِ پست ترين انسان ستيزان گرفتار شده اند.

برخی از اين روشنفکران، که زهدفروشان هم آنها را به گماشتگی نپذيرفته اند، از ايران رانده شده و در سايه ی دشمنان ايران پناه آورده اند. آنها پس از نشان دادن کينه  توزی های خود با آزادی ی ايران، به گماشتگی ی انگل ليس ها درآمده اند. (شماری از آنها هم ، در راه ِ بارک حسينک، اسلامفروشی می کنند.)

اين خودفروختگان، که آشگارا به مزدوری، برای دشمن ِ ديرينه ی ايرانيان، در کار هستند، چنين وانمود می کنند که آنها با حکومت آخوندها سازگاری ندارند. از آنجا که آخوندها با آزادگان در ستيز هستند پس اين برده منش ها خود را در کنار ِ آزادگان می نمايانند. آنها دگرسو با آرمان ِ آزادگان، ايران را برای بهره برداری ی انگلستان و ايرانيان را برای پيروی از انسان ستيزان، يعنی پيروی از واليان ِ اسلام، می پرورانند.

آيا تاکنون دينمداران، به ويژه واليان اسلام، پيوسته از سوی حکومت انگل ليس ها نوازش نشده و شريعتمداران، برای پايداری ی اسلام، چرخهای کشور را به خواست و خواهش ِ انگلستان نگردانده اند؟

آيا در هيچ زمانی سود مردم و کشور ايران با سود انگلستان همدوش و همسو بوده است؟

آيا هيچ زمانی رسانه های بی بی سی گزارشی، که به زيان ِ انگلستان باشد، پخش کرده است؟

آيا انگلستان که به اين روشنفکران مزد می دهد برای اين نيست که اين مزدوران، ندانسته، ديدگاه ِ ايرانيان را در سوی آرمان های انگلستان بگردانند؟

آيا انگلستان که، در سراسر تاريخ، پيوسته نوازشگر و پشتيبان واليان اسلام بوده است، خواهان ِ حکمرانی ی چنين نادان پرورانی ستمگر نيست؟

آيا مردم ايران در چنگال ِ ستمگران ِ اهرمن نژاد، يعنی واليان اسلام گرفتار نيستند؟

آيا جهانداران براين کوشنده نيستند که در همه ی کشورهای مسلمان نشين حکومت اسلامی برگذار بشود؟

هر کس، که از اندکی خرد برخوردار باشد، می تواند دريافت کند که گماشتگان ِ رسانه های بی بی سی مزدورانی هستند که در راه آرمان های انگلستان گام می گذارند.

اين کسان، که از شوربختی زادگاه ِ خود را ايران می دانند، به کردار ايران ستيزانی هستند بسيار نادان که سرزمين و آزادی ی مردم ايران را، به سود ِ آزمندانی انسان ستيز، به نابودی می کشانند.

پاسخی بگذارید