انجمن دانش بانان(هیئت علمی وابسته به دانشگاه کورش)

دکتر بهروز تابش

دکتر دانیال دانا

دکتر هوشنگ ساسانی فر

استاد فاضل غیبی

دکتر عبدالحمید شیبانی

دکتر روزبه آذربرزین

دکتر الیکا بقایی

استاد فیروز فیروزنیا

دکتر هوشنگ لاهوتی

پروفسور علیقلی محمودی بختیاری

پرفسور گارنیک آساطوریان

دکتر جلال ایجادی

پروفسور مسعود میر شاهی

دکتر ناصر انقطاع

دکتر شاهین نژاد