آزادگان به جان و خرد آراسته هستند

 

مردو آناهید

 

جان در ريزه های پيکر ِ جانداران زنده و زاينده است. آزادگان با انديشه ای که از خرد آنان تراوش کرده است زندگانی را سامان می بخشند. در بينش آزادگان جان در هر جانداری گرامی است و انسان، با گوهر ِ خرد، بر جانوران و گياهان برتری، نه سروری، يافته است.

جان از آميزش ِ پديده های جانبخش روييده است و پيوسته در هستی می آميزد و جانهای تازه ای را می آفريند.

روح پنداری است که از ناآگاهی و کم دانشی در ذهن ِ پيشنيان بافته شده است و هنوز هم در عقيده ی برخی، که از روزنه ای بسيار تنگ به هستی می نگرند، پسمانده است. روحانيان، که به اراده ی الله از “علق”( يعنی خون ِ گنديده) خلق شده اند، ابزاری هستند که به امر الله در آزردن جانها تلاش می کنند.

روحانی، در معنای کلمه، مخلوقی است بی جان، بی اختيار، جدا از خرد و وجدان که به حکم ِ الله محکوم به بودن يا محکوم به نبودن می شود.

روح در دانش ِ آزموده شده، که بر هستی ی ماده بارآور است،  راه ندارد. در اسلام روح، بدون تن، آدم نيست که الله بتواند او را رنج بدهد يا به او گنج بدهد. زيرا الله مردم را با گوشت و پوست و استخوان به جهنم يا به جنت می ريزد.

پيش از آن، که به روحانيان ِ خردسوخته بپردازم، نياز است که به شگردهای اين زهر فروشان اشاره کنم.

شيادان ِ دينفروش بی شرمانه آزادانديشی را زشت و از گسترش ِ انديشه ی آزادگان پيشگيری می کنند. آنها با ابزار ِ نرمی ، که آن را ازِ آزادگان دزديده اند و به کژی و کينه توزی تيز کرده اند، به خشونت بر دهان آزادگان می کوبند تا  انديشه ی آزادگی بازگو نشود.

شارلاتان ها، با مردمفريبی، به نام مردم، به نام عقيده ی مردم، به نام خواسته های مردم و به نام بيشترين شمار از مردم، آرمان ِ راستکاران و مهر ِ آزادگان را در ديدگاه ِ فريبخوردگان واژگون و ترسناک وانمود می کنند.

از آنجا که دينفروشان به جز زنجيرهای زشت ِ بردگی چيزی در دکه ی خود ندارند، آنها واژگان ِ زيبای آزادگی را می دزدند و زنجيرهای بردگی را در پوسته ی آنها جاسازی می کنند و به ساده پنداران، که بيشترين شمار از مردم هستند، می فروشند.

افزون بر اين، دينفروشان ساده پنداران را، که در بندهای عقيده گرفتار شده اند، عاقل و رستگار می نامند و آزادگان را جاهل و گمراه. روحانيان، که نادانی و بی خردی را ارجمند می شمارند، پيروان را در نادانی می پرورانند و سرفراز بودن ِ آنها را به سرکوب ِ دگرانديشان پيوند می دهند. مسلمانان ِ با ايمان ناآگاهانه با دگرانديشان دشمنی می ورزند و از کشتار ِ آزادگان رويگردان نيستند.

از اين روی در حکومت های اسلامی، در هنگام ِ بيعت گيری، توده ی مردمان ابزار ِ سرکوب کننده ی دگرانديشان هستند. مسلمانان، که انديشه ای از خود ندارند، نمايندگان ِ شريعت اسلام را، به وکالت، انتخاب می کنند.

پيروان نيازی به انتخابات و آزادگان نماينده ای برای برگزيدن ندارند.

اين شيادان، در ديدگاه ِ تاريک شده ی پيروان، هر پديده ای را با زهر ِ دروغ واژگون می نمايانند. يعنی آنها از آزمندی و از انسان ستيزی، در نگرش ِ فريبخوردگان، زيبايی را زشت، پستی را سرفرازی، بردگی را رستگاری، نيک انديشی را گمراهی و شادمانی را گناه می نگارند.

اسلامفروشان آن چنان مردم را فريفته اند که می توانند در تاريکخانه ی ايمان، به نام پشتيبان، بر پُشت ِ پيروان سوار بشوند و به نام راهنما آنها را به گمراهی بکشانند. از اين روی بيشترين روشنفکران هم، که خود اسلامزده هستند، از برخورد به شگردهای ناجوانمردانه ی روحانيان پرهيز می کنند.

اين شارلاتان ها از يکسو با عقيده ای، که به دروغ بافته اند، مردم را می فريبند و از سويی ديگر خود را پاسدار و نماينده ی عقيده ی مردم جا می زنند.

اگر شريعت اسلام از آسمان نازل شده است، پس شريعت عقيده ی مردم نيست وآنکه آن احکام از عقيده ی کسانی برآمده اند که آنها الله را در آسمان جای داده اند.

اگر عقيده از انديشه ی مردم تراوش کرده است، آن مردم تراوش انديشه ی خودشان را می شناسند، پس نيازی به مفتی و فقيه و والی ندارند.

اگر شريعت را الله به مردم امر کرده است، پس آن احکام عقيده ی الله هستند نه عقيده ی مردم.

از اين گذشته شريعت اسلام بر محمد نازل شده است نه بر شيادان ِ دروغوندی که آنها خود را حاکم بر آن احکام و مردم را محکوم به آن احکام می دانند.

تا کنون هيچ جانوری هم ديده نشده است که از سرشت خود، بدون آن که او را به بردگی پرورده باشند، خود را بارکش و عبد ِ اَربابی بداند. پس چگونه انسان که ميليون ها سال بدون ِ الله زيست داشته است و اکنون هم بيشتر از جانوران خرد دارد، خود را عبد ِ خالقی بداند که او هيچ گاه زاييده نشده است.

چرا اين انسان، که به زور برده ی الله شده است، بايد بار سنگين ِ کسانی را بکشد، که آنها نيز خود را عبد يا بنده ی الله می دانند.

افزون بر اين نشانه ها، شمار ِ بيشترين مردم، معيار ِ دانايی و بينايی نيست. زيرا بازده ی شش ميليار چراغ خاموش باز هم تاريکی است. اگر شش میليارد کس، از کوتاه خردی، به يک يا به هزار دروغ ايمان بياورند، آن دروغ ها هرگز به راستی نمی گرايند و هميشه دروغ خواهند ماند.

به راستی و درستی بررسی کردن و کاوش، در پندارهای نادرست و عقيده های پست، مهربانی با گرفتاران ِ به افيون عقيده است نه سرزنش ِ آن بيماران.

شارلاتانهای دينفروش به پسماندگی ی زهرآب ِ عقيده ای، که به مردم  خورانده اند، آگاهی دارند؛ آنها نمی خواهند که درون مايه ی آن افيون آشگار بشود. زيرا، با آشگار شدن  ِ زيان های عقيده، اندک اندک از شمار ِ پيروان و از سود آنها کاسته  خواهد شد.

شارلاتانهای دينفروش، مانند همه ی شيادان ِ زبردست، هر پستی و فرومايگی را بلند و با شکوه جلوگر می سازند تا ساده دلان و فريبخوردگان از واماندگی ی خود شرمنده نشوند.

پژوهشگران ِ دانشمند به اين برآيند دست يافته اند که انبوه مردم نه تنها ساده پندار و ناآگاه هستند وآنکه بيشترين آنها نمی توانند به هسته ی دانستنی ها پی ببرند. گرچه بيشترين شمار از مردم کمتر از پرسشی به جويندگی برانگيخته می شوند، با اين وجود شيادان ِ خردسوز پيشاپيش پاسخ های فريبنده ای را، برای پرسش های پيش آمده، در پوشش گفتارهای الهی، به مردم فرو می کنند.

انبوه ِ مسلمانان، که زاويه  و ژرفای نگرش آنها تنگ و کوتاه است، می توانند تنها از سخنانی برداشت کنند که در تنگه ی ديدگاه آنان رنگ بگيرند. اين است که بيشترين ِ آنها، در درون ِ تاريک ِ خود، از داستانهای دروغبافان به شگفت می آيند و از ديدبانی و کينه  توزی ی الله بر خود می لرزند. از اين روی توده ی مردم، شريعتمداران را عالم و نماينده ی الله می پندارند، و از اوامر آنها پيروی می کنند.

با زبانی ساده: بيشترين شمار از مردم رويه ی اندکی از پديده ها را می شناسند و نگرش ِ ژرفی ندارند که پرسش های ژرفی داشته باشند. از اين روی شيادان و دروغوندان، پاسخ ِ انبوه ِ مردمان را، در پيرامون پيدايش ِ هستی، به پنداری پيوند می زنند که در خور فهم بيشترين شمار از مردم باشد.

اين است که بيشترين مردمان در يک دَم به چند دروغ، که به هم بافته شده اند، ايمان می آورند، از آن پس همگی خود را عاقل و رستگار و دينفروشان را عالم و فاضل می پندارند.

البته هوش و نگرش ِ دينمداران هم تيزتر و ژرفتر از تنگنای نگرش ِ پيروان نيست. از اين روی دروغ های شيادان بيشتر برای ساده باوران، يعنی برای توده ی مردم، فريبنده هستند. زيرا آزادگان هر سخنی را با دانش و در ترازوی خرد ِ خود می سنجند.

برای نمونه: بيشترين مردم می توانند روند ِ ماه گرفتگی يا خور گرفتگی را بازگو  کنند. ولی شمار ِ اندکی از آنها، به درستی و راستی، اين روند را می شناسند. اين است که بيشترين مسلمانان هنوز هم تاريک شدن ماه يا خورشيد را هوشداری، از سوی الله، می پندارند.

زيرا در احکام شريعت برای هر يک از اين رويدادها عبادتی واجب شده است که مسلمانان بتوانند، در نماز ِ جماعت، از بروز بلاهای آسمانی پيشگيری  کنند.

روحانيان و شيادان ِ دينفروش ناآگاهی و نگرش ِ کوتاهی، که بيشترين مردم را در بر می گيرند، نشان دين خويی می دانند و همين نادانی را کشش مخلوق به سوی خالق نشان می دهند. آنها نمی گويند: ما، به پرسش های ساده دلان، پاسخ های دروغ داده ایم و آنها را در سايه ی نادانی به بند کشيده ايم.

دينفروشان نمی گويند: بيشترين شمار از مردم، که پندارهای پوچ را پذيرفته اند، ژرف بين و خودانديش نيستند وآنکه آنها می گويند مردمان را الله با سرشتی خلق کرده است تا بسوی او کشيده شوند. اين شارلاتان ها، کوتاه خردی و واماندگی ی مردمان را، نشان بزرگی و جلال ِ الله می نمايانند.

يعنی بزرگی و جلال ِ الله در اين است که مسلمانان را نادان خلق کرده است تا آنها به سخنان پوسيده ی روحانيان ايمان بياورند.

روحانيان، که از منش ِ پليد ِ خود دروغوند هستند، ديدگاه روشنفکران را هم به کژی بر گردانده اند. زيرا بيشتر روشنفکران، به راستی، گفتار ِ روحانيان را مرور نمی کنند:

اگر مردمان از سرشت خود، که الله آنها را خلق کرده است، نادانند، اين نشان آن است که روحانيان هم نادان هستند.

اگر هم بتوان کوتاه خردی و کوتاه نگری يا ساده پنداری را دين خويی نام گذاشت، باز هم اين کاستی ها، نشان ِ عبوديت ِ مسلمانان و حاکميت ِ الله يا خلافت ِ فقيه نيست.

اگر دين خويی در سرشت مردم هم باشد، دينفروشی، برده سازی، بردگی، پستی و خواری که در سرشت اين مخلوق نيست.

اگر مردم، از سرشت خود، دين خو هستند، چه بهتر، هر کس، نسبت به هوش و خويی که دارد، دينی را  برای خودش بنگارد. پس چرا بايد انسان را، با زور و در سايه یِ ترس، به واليان فرومايه و دروغوند واگذار کرد؟

دروغوندان نخست پديده هايی را، که در بينش مردم ناشناخته هستند، به پنداری دروغين پيوند می زنند تا مردم، از کم خردی، ياوگويی های آنها را، به نام حقيقت، بپذيرند.

شريعتمداران کسانی را با اسم های عالم، زاهد و متقی می ستايند که کورکورانه ننگ ِ بردگی و عبوديت ِ الله را می پذيرند و پسماندگی  های احکام شريعت را عقلی می سازند.

از سويی ديگر، آنها کسانی را به نام های جاهل و کافر می آزارند که به گفتار ِ دينفروشان شک می  ورزند و با خرد ِ خود در ژرفای پديده ها می انديشند.

آنها با اين شيوه بر کورانديشی ی ساده پنداران ارج می نهند تا آنها خود را رستگار بدانند و آزادانديشان را، به خواری سرزنش می کنند تا آنها در سايه ی ترس خاموش بمانند.

پيروان اسلام در پسماندگی و نابخردی رنج می  برند و نمی توانند برون از مرزهای تنگ ِ شريعت گام بگذارند. بيشترين شمار از مردمان، از واماندگی، دروغ های روحانيان را، که نمی توانند آنها را ارزيابی کنند، به آسانی باور می کنند. زيرا گستره ی هوش ِ پُر شمارها از مرزهای عقيده ای، که پذيرفته اند، فراتر نمی رود.

مسلمانان با رشک و کينه از دانش و کوشش انديشمندان و دانشمندان ِ کافر، که از ديدگاه اسلامی جاهل هستند، سود می برند. از آنجا که هر دانشی با عقيده ی پسمانده ی آنها سازگار نيست باز هم آنها از آخوندهای خردسوخته ياری می جويند که مبادا اندک روشنايی به تاريکسرای ايمان آنها بتابد.

آخوندها، که از خردسوختگی، گستره ی دانستنی های گذشته و آينده را در قرآن می پندارند، پرسش ِ پيروان را با دروغ پس می زنند: که اين دانش و بينش را هم الله به کافران داده است تا آنها از الله ياد نکنند و پس از مرگ در آتش بسوزند. يا به گونه ای ديگر: که کافران همه ی دانش ِ خود را هم از قرآن برداشت کرده اند.

نگرش ِ پيروان، که از ياوه های آخوندها، تاريک شده است، هميشه دروغ ِ تازه ای را می پذيرد. پيروان با هر دروغی، که از خراش در ايمان ِ آنها جلوگيری کند، خشنود و سپاسگزار می شوند.

پيروان از راستی می ترسند و هيچ گاه از خود نمی پرسند:

چرا واليان اسلام، که 1400 سال بر ما حکم می رانند و با اين که سالها قرآن را خوانده اند، باز هم نادان هستند؟

چرا ما از کسانی پيروی می کنيم که آنها، در قرآن، چيزی به جز خشم و زشتکاری نيافته  اند؟

چرا نبايد ما راه ِ کسانی را دنبال کنيم که آنها توانسته اند از دانش سودبخشی برخوردار شوند؟

چرا رسول الله و واليان اسلام برای خوردن ِ شير و عسل از دانستنی هايی، که کافران را خوش بخت کرده اند، روی گردانده اند؟

عقيده های مذهبی بندهايی هستند که خرد و وجدان انسان را در تاريکخانه ی ايمان گرفتار می کنند و انديشه ی پيروان را از پيشرفت باز می دارند. زيرا پيروان به دروغ و به نادانی ی انسان ايمان می آورند و می پندارند که همه ی حقيقت در ايمان آنها گنجانده شده است.

کسانی که، تنها حقيقت را، در ايمان ِ خود می پندارند، خرد آنها در زندان ِ ايمان می خشکد. آنها هيچ حقيقتی را نخواهند شناخت و از هر حقيقتی دور خواهند ماند.

خرد ِ پيروان توان ِ بررسی کردن و شناختن ِ پديده های پنهان را ندارد. آنها ايمان ِ خود را، که به زهر ِ عقيده آلوده شده است، فرامرز ِ هر دانايی و آگاهی می دانند.

واليان دينی، با زنجير ِ عقيده، راه گسترش ِ انديشه را بر پيروان بسته اند و آنها را در مرزهای نادانی، مهار شده، به سود خود و به زيان ِ آزادگان ِ جهان، گماشته اند.

می توان به روشنی دريافت:

دينمداران، که ساده پنداران را به زهر ِ نادانی آلوده کرده اند، از ديدگاهی پست و نگرشی بس کوتاه برخوردارند. زيرا نگرش آنها فراتر از پندارهای پوسيده ی هزار ساله نرفته  است. شريعتمداران بيشتر واژه هايی را نو به نو از ديگران می دزدند و تازه به تازه بر زبان می رانند. ولی آنها نمی توانند به ارزش و درون مايه ی آن واژه ها پی ببرند.

برای نمونه: آخوندهای ايران ستيز خود را “روحانی” ناميده اند، بدون آن که بدانند، در بينش اسلامی، کسی به انجمن ِ روحانيان می رسد، يا کسی “روحانی” است، که مرده باشد.

از ديدگاه ِ اسلامی: مسلمان تا زنده باشد، روح ِ او در جسم است، روحانی نمی شود. محمد و غازيان اسلامی هم پس از مرگ روحانی شده  اند.

از ديدگاه قرآن، روح به اراده ی الله، در پيکری، که از آب و خاک است، دميده شده و آدم خلق شده است. هرگاه که الله بخواهد، به اراده ی خود يا به کمک ملائکه، آن روح را پس می گيرد. روح، که ناشناخته ای در ذهن ِ مسلمانان است، بدون تن، آدم نيست.

از ديدگاه رسول الله: روح پيش از خلقت آدم هم وجود داشته است، ولی، بدون مچاله ای از آب و خاک، آدم نبوده.

در سوره ی بنی اسراييل (17) آيه 85 ، الله به محمد می گويد:

از تو در باره ی روح سئوال می کنند، بگو: روح به امر رَب ِ من است و شما را، از علم، اندک ريزه ای داده است.

(رَب = ارباب = صاحب)

براستی هم علم ِ آخوندها بسيار اندک است. زيرا آنها هنوز معنای همين آيه را هم نفهميده اند و خود را روحانی خوانده اند. يعنی آنها از پديده های هستی، که پيکر انسان را ساخته اند، جدا هستند. آنها با هر دانستنی ، با هر شناخت و با هر دانشی، که از خرد ِ انسان تراوش می کند و در مغز او انبار می شود، پيوندی ندارند.

روحانيان ابزارهای الله هستند که آنها بدون ژن، بدون سلولهای مغز، بدون خرد و وجدان، بدون آموختنی ها و بدون کمترين انگيزه ای، به اراده ی الله، خلق شده اند.

آخوندها به راستی کوتاه خرد و نادان هستند که خود را روحانی نام نهاده اند. اگر آنها از اندکی خرد برخوردار بودند می توانستند مفهوم روح را از، کتابی که به آيات آن ايمان دارند، برداشت کنند.

افزون بر اين می بينيم که، انگل ليسی ها،  عمامه گُندها را با پيشنام ِ آيت الله مفت خر کرده اند و آنها هم از نابخردی خود را، به اين ياوه، سرفراز می پندارند. به درستی: آيه به معنای نشانه و آيت الله به معنای نشانه ی الله است.

از ديدگاه رسول الله، همه ی پديده  ها، نشانه هايی از الله هستند. يعنی موش، کرم ِ کَدو، شپش، کژدم و ويروس ِ ايدز هم آيات ِ الله بشمار می آيند.

رسول الله، که در انجمن ِِغازيان با هوش شمرده می شود، او خود را مانند همه ی آدمها، جسمانی می داند و هرگز خود را آيت الله يا روحانی نام ننهاده است.  زيرا محمد و عربهايی، که در پيرامون او بودند، هنوز، مانند ِ مسلمانان ِ امروز، به زهر نادانی بيمار نشده بودند که چنين ياوگويی را بپذيرند.

آخوندها با اندک ريزه ای از علم، که الله به آنها داده است، نتوانسته اند بفهمند واژه هايی، که در زبانهای آلمانی يا انگليسی، برای دانستنی های ذهنی به کار برده می شوند، با مفهوم روح در قرآن، برابر و همسنگ نيستند.

( اشاره: البته اين گناه بيشتر از سوی اسلامزدگانی است که اين واژه های آلمانی يا انگليسی را، در ترجمه های خود، به نادرستی، با روح برابر دانسته  اند.

Geist=spirit (verstand) Sinn, mind=intellect, genius, ghost (Kobold),

اين واژه های بيگانه را می توان، تا اندازه ای، در پارسی با منش، بينش يا هوش و در عربی با فضل، کرامت يا استعداد برابر انگاشت ولی نه با روح.   روح معرب شده ی روی يا رُخ است که در عربی با معنای ديگری به کار برده شده است. شايد بتوان در فارسی به جای روح بگويند ” روان”. يعنی به جای روحانی بگويند روانی)

به هر روی روحانيان با چشم، با گوش با پوست و بينی پيوندی ندارند. زيرا برآينده هر آگاهی و هر آزمونی، در جانريزه های مغز، نگاشته می شوند و سلول هایِ مغز هم ماده ی شناخته شده ای هستند. يعنی برای روحانيان، رسانه هايی که مغز شناخت و آگاهی را از آنها دريافت می کند، کارکردی ندارند.

از ديدگاه دانش ِ آزموده شده: کارکرد ِ هر پديده ای، در رفتار و کردار ِ انسان، ريشه ی مادی دارد. جانريزه های مغز يا به زبانی سلولهای مغز که انگيزه ها و برآيند ِ دانستنی ها را در خود نگهداری می کنند، همه نياز به خوراک دارند تا زنده و زاينده باشند.

سلولهای مغز بر همآهنگی و سامان ِ هر بخشی از پيکر جانداران فرمانروايی دارند. مينوی هستی، مينوی من بودن، در هر جانداری در مغز او سامان يافته است.

جايگاه ِ منش، بينش و دانش ِ انسان بر کارکرد ِ پديده های مادی، يعنی شيميايی و الکتريکی، در مغز سامان می يابند. در فرسودگی يا مرگ ِ سلولهای مغز، خويشتن يا خودبودن در انسان فرو می پاشد. در دانش امروز بخشی از سلولهای فرسوده يا مرده را می توان، با ابزارهای الکترونيکی، بهبود بخشيد يا جايگزين کرد.

روحانيان يا روانيان، که با مغز، يعنی با ماده يا با جسم، پيوندی ندارند، کارکرد ِ آنها بسان ويروس است. از آنجا که عقيده ی روحانيان مانند ويروس بی بُن و بدون ِ هسته ی رويندگی است. آنها زهر ِ عقيده را در سلولهای مغز ِ پيروان فرو می ريزند و با نيرويی، که از بيماران ِ اسلامزده می گيرند، اين ويروس را به آيندگان می رسانند.

در فرهنگ ايران از آميزش، يا بهتر بگويم، از آميختن ِ پديده های جانبخش( مانند زمين، آب، مهر، هوا) جانداران روييده اند، افزون بر اين، انسان بيشتر از هر جانداری به خرد آراسته شده است. نشان ِ هر جانداری نيرويی خودآفرينی است که او از آميختن، با پديده های جانبخش رُشد می کند، در آميزش همسان خودش را می آفريند.

خرد، که نيروی شناسايی و جويندگی در انسان است، از برخورد با ناشناخته ها به انديشه برانگيخته می شود و گره ِ دشواريها را می گشايد.

جان در گياهان و جانوران نيرويه رويندگی و زايندگی است. گرچه هنوز دانش امروز، سر تا سر، پندارها و رازهای جان را نگشوده است. ولی يافته های دانش، مانند ژن، تا اندازه ای با جان، در فرهنگ ايران، همخوانی دارند.

 

 

 

پاسخی بگذارید